تعاونی مسكن شيشه ليا


تعاونی مسكن شيشه ليا

تعاونی مسكن شيشه ليا

س, 09/05/1392 - 01:45 -- info


تعاونی مسكن شيشه ليا دارای سطح زيربنای 8000 متر مربع و متراژ كاری 24000 متر میباشد.

پروژه سيمانكاری نما و پشت كار و بام و كف سازی واحدها طی مدت 60 روز کاری با كارفرمايی تعاونی مسكن شيشه ليا  و  به نظارت مهندس آهنگری اجرا گردید.

مشخصات پروژه

كاربري پروژه :

مسكونی 88 واحدی

متراژ سطح زيربنا :

8,000متر مربع

مدت زمان اجراي تاسيسات :

60روز كاري

نوع تاسيسات :

سيمانكاری نما و پشت كار و بام و كف سازی واحدها

متراژ كار :

24,000متر

كارفرما :

تعاوني مسكن شيشه ليا

ناظر پروژه :

مهندس آهنگری

آدرس :

بويين زهرا

تعاونی مسكن شيشه ليا دارای سطح زيربناي 8000 متر مربع و متراژ كاري 24000 متر میباشد.

پروژه سيمانكاری نما و پشت كار و بام و كف سازي واحدها طی مدت 60 روز کاری با كارفرمايی تعاونی مسكن شيشه ليا  و  به نظارت مهندس آهنگری اجرا گردید.

تعاوني مسكن شيشه لياتعاوني مسكن شيشه ليا