مخازن انتقال آب سلفچگان


مخازن انتقال آب

مخازن انتقال آب سلفچگان

چ, 09/06/1392 - 01:16 -- info


گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات مخازن انتقال آب سلفچگان واقع در شهرستان سلفچگان با متراژ سطح زيربنا 2000 متر مربع متشکل از دو ایستگاه پمپاژ را كه شامل نصب قطعات پمپاژ می باشد را طي مدت 15 روز كاری با كارفرمايی مهندس عندلیب و به نظارت سازمان آب استان قم به اتمام رسانيده.

مشخصات پروژه

كاربري پروژه :

پمپاژ مخازن آب

متراژ سطح زيربنا :

2,000متر مربع

مدت زمان اجراي تاسيسات :

15روز كاري

نوع تاسيسات :

نصب قطعات پمپاژ

كارفرما :

مهندس عندلیب

ناظر پروژه :

سازمان آب استان قم

آدرس :

شهرستان سلفچگان

گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات مخازن انتقال آب سلفچگان واقع در شهرستان سلفچگان با متراژ سطح زيربنا 2000 متر مربع متشکل از دو ایستگاه پمپاژ را كه شامل نصب قطعات پمپاژ می باشد را طي مدت 15 روز كاری با كارفرمايی مهندس عندلیب و به نظارت سازمان آب استان قم به اتمام رسانيده.

مخازن انتقال آبمخازن انتقال آب