تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل


تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل

تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل

س, 09/05/1392 - 19:46 -- info


گروه فني و مهندسي يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل با متراژ سطح زيربنا 10000 متر مربع و متراژ كاري 25000 متر را كه شامل رابيتس ، گرمايشي ، آب مصرفي ، فاضلاب و تهويه مي باشد را طي مدت 50 روز كاري با كارفرمايي تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل و به نظارت مهندس عزيزي به اتمام رسانيده.

مشخصات پروژه

كاربري پروژه :

88 واحد مسكوني

متراژ سطح زيربنا :

10,000متر مربع

مدت زمان اجراي تاسيسات :

50روز كاري

نوع تاسيسات :

رابيتس ، گرمايشي ، آب مصرفي ، فاضلاب و تهويه

متراژ كار :

25,000متر

كارفرما :

تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل

ناظر پروژه :

مهندس عزيزي

آدرس :

قزوين نوروزيان

گروه فني و مهندسي يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل با متراژ سطح زيربنا 10000 متر مربع و متراژ كاري 25000 متر را كه شامل رابيتس ، گرمايشي ، آب مصرفي ، فاضلاب و تهويه مي باشد را طي مدت 50 روز كاري با كارفرمايي تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه بين الملل و به نظارت مهندس عزيزي به اتمام رسانيده.