مخازن انتقال آبمخازن انتقال آب سلفچگان

چ, 09/06/1392 - 01:16 -- info


مخازن انتقال آب

گروه فنی و مهندسی يگانه گسترش خليج فارس افتخار دارد پرو‍ژه تاسيسات مخازن انتقال آب سلفچگان واقع در شهرستان سلفچگان با متراژ سطح زيربنا 2000 متر مربع متشکل از دو ایستگاه پمپاژ را كه شامل نصب قطعات پمپاژ می باشد را طي مدت 15 روز كاری با كارفرمايی مهندس عندلیب و به نظارت سازمان آب استان قم به اتمام رسانيده.

Subscribe to RSS - مخازن انتقال آب