صرفه جویی در مصرف انرژیمبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژی

پ, 07/25/1392 - 18:24 -- admin_co


صرفه جویی در مصرف انرژی

ین فصل از مقررات ملی ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجرای عایق کاری حرارتی و سیستم ھای تأسیساتی گرمایی، سرمایی، تھویه، تھویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی و روشنایی الکتریکی در ساختمانھا راتعیین میکند، و شامل دو روش کارکردی ( روش الف)و تجویزی (روش ب)است.

Subscribe to RSS - صرفه جویی در مصرف انرژی