دودکشمقررات ملی ساختمان تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها

پ, 07/25/1392 - 18:23 -- admin_co


مقررات ملی ساختمان تاسیسات لوله کشی

تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها


بحث ھفدھم مقررات ملی ساختمان با عنوان تأسیسات لوله کشی و تجھیزات گاز طبیعی -١-١-١٧ ساختمانھا ضوابط حداقل را، که رعایت آنھا مشمول اجبار قانونی است، در موارد زیر مقرر می دارد:

Subscribe to RSS - دودکش