تاسیسات گرماییمبحث چهاردهم تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

پ, 07/25/1392 - 18:22 -- admin_co


تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبحث چھاردھم -تأسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھویه مطبوع »١-١-١-١۴ الزامات حداقل را، که رعایت آنھا مشمول الزام قانونی است، در مورد تأسیسات مکانیکی که به منظورھای زیر در داخل ساختمان نصب شود، مقرر می دارد:

Subscribe to RSS - تاسیسات گرمایی