تأسیسات بھداشتیمقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی

پ, 07/25/1392 - 18:22 -- admin_co


مقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی

مبحث شانزدھم -تأسیسات بھداشتی »الزامات حداقل را، که رعایت آنھا مشمول الزام قانونی است، در مورد تأسیسات مکانیکی که به منظورھای زیر در داخل ساختمان نصب میشود، مقرر میدارد:

Subscribe to RSS - تأسیسات بھداشتی