آئين نامه هاي فنيمبحث چهاردهم تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

پ, 07/25/1392 - 18:22 -- admin_co


تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبحث چھاردھم -تأسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھویه مطبوع »١-١-١-١۴ الزامات حداقل را، که رعایت آنھا مشمول الزام قانونی است، در مورد تأسیسات مکانیکی که به منظورھای زیر در داخل ساختمان نصب شود، مقرر می دارد:مقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی

پ, 07/25/1392 - 18:22 -- admin_co


مقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی

مبحث شانزدھم -تأسیسات بھداشتی »الزامات حداقل را، که رعایت آنھا مشمول الزام قانونی است، در مورد تأسیسات مکانیکی که به منظورھای زیر در داخل ساختمان نصب میشود، مقرر میدارد:مقررات ملی ساختمان تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها

پ, 07/25/1392 - 18:23 -- admin_co


مقررات ملی ساختمان تاسیسات لوله کشی

تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها


بحث ھفدھم مقررات ملی ساختمان با عنوان تأسیسات لوله کشی و تجھیزات گاز طبیعی -١-١-١٧ ساختمانھا ضوابط حداقل را، که رعایت آنھا مشمول اجبار قانونی است، در موارد زیر مقرر می دارد:مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژی

پ, 07/25/1392 - 18:24 -- admin_co


صرفه جویی در مصرف انرژی

ین فصل از مقررات ملی ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجرای عایق کاری حرارتی و سیستم ھای تأسیساتی گرمایی، سرمایی، تھویه، تھویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی و روشنایی الکتریکی در ساختمانھا راتعیین میکند، و شامل دو روش کارکردی ( روش الف)و تجویزی (روش ب)است.