لوح تقدیر

لوح تقدیر
لوح تقدیر
 • سپاه
  سپاه صاحب الامر (عج)
 • لوح تقدیر از سازمان صنعت معدن وتجارت استان قزوین
  لوح تقدیر از سازمان صنعت معدن وتجارت استان قزوین
 • لوح تقدیر از نمایشگاه بین المللی استان قزوین
  لوح تقدیر از نمایشگاه بین المللی استان قزوین
 • لوح تقدیر از قانون تردد استان قزوین
  لوح تقدیر از قانون تردد استان قزوین
 • لوح تقدیر از آموش و پرورش شهرستان بوئین زهرا
  لوح تقدیر از آموش و پرورش شهرستان بوئین زهرا
 • لوح تقدیر از پزشکی قانونی استان قزوین
  لوح تقدیر از اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین