مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژی


صرفه جویی در مصرف انرژی

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژی

پ, 07/25/1392 - 18:24 -- admin_co


ین فصل از مقررات ملی ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجرای عایق کاری حرارتی و سیستم ھای تأسیساتی گرمایی، سرمایی، تھویه، تھویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی و روشنایی الکتریکی در ساختمانھا راتعیین میکند، و شامل دو روش کارکردی ( روش الف)و تجویزی (روش ب)است.

در روش الف ضریب انتقال حرارت طرح ساختمان محاسبه گردیده، با ضریب انتقال حرارت مرجع مربوط به طراحی مورد نظر مقایسه می شود.ھمچنین، اصول کلی ضروری در مورد سیستم ھای طراحی شده، جھت به حداقل رسانیدن مصرف بیان، میگردد.
در روش ب راه حلھای فنی مختلف برای تعیین طراحی قسمت ھای مختلف تشکیل دھنده پوسته خارجی ساختمان ارائه میگردد.
این روش فقط در موارد زیر قابل اعمال است:
-خانه ھای ویلایی و واحدھای واقع در آپارتمانھای مسکونی با مجموع زیربنای کمتر از ١٠٠٠ متر مربع  -تمام ساختمانھای گروه ٣از نظر میزان صرفهجویی در مصرف انرژی ر.ک.به پیوست ۵ در بخشھای بعدی این مبحث، ضوابط مربوط به طراحی سیستم ھای تأسیساتی گرمایی، سرمایی، تھویه،تھویه مطبوع، تأمین آب گرم مصرفی و روشنایی الکتریکی ارائه شده است.