مقررات ملی ساختمان تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها


مقررات ملی ساختمان تاسیسات لوله کشی

مقررات ملی ساختمان تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها

پ, 07/25/1392 - 18:23 -- admin_co


تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمانها


بحث ھفدھم مقررات ملی ساختمان با عنوان تأسیسات لوله کشی و تجھیزات گاز طبیعی -١-١-١٧ ساختمانھا ضوابط حداقل را، که رعایت آنھا مشمول اجبار قانونی است، در موارد زیر مقرر می دارد:

الف)طراحی و اجرای لوله کشی گاز ساختمانھا و کنترلھای کیفی ؛
ب )نصب و راه ا ندازی وسایل گازسوز ؛
پ )دودکش ھا و ھوارسانی به وسایل گازسوز ؛
ت ) ضوابط بھره برداری و ایمنی ؛
ث )ضوابط ویژه گازرسانی برای ساختمانھای عمومی.

٢ این مبحث برای کاربری گاز طبیعی تحویلی به ساختمانھا با فشار ١٧٦ میلیمتر ستون آب -١-١-١٧ و برای مصارف حداکثر تا ١٦٠ مترمکعب در ساعت وساختمان ھای تا ١٠ طبقه و قطر لوله حداکثر ١٠ سانتیمتر ( ٤اینچ)تدوین گردیده است. (کلیه ارقام مربوط به فشار، در این مقررات، فشار نسبی است).
٣ برای مقادیر بیشتر از ارقام ذکر شده در بند فوق تا تدوین مقررات ملی مربوطه، متقاضی به -١-١-١٧ شرکت گاز ناحیه مراجعه نماید.