مقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی


مقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی

مقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی

پ, 07/25/1392 - 18:22 -- admin_co


مبحث شانزدھم -تأسیسات بھداشتی »الزامات حداقل را، که رعایت آنھا مشمول الزام قانونی است، در مورد تأسیسات مکانیکی که به منظورھای زیر در داخل ساختمان نصب میشود، مقرر میدارد:

لف)لوله کشی آب مصرفی در ساختمان
ب)لوله کشی فاضلاب بھداشتی در ساختمان
پ)لوله کشی ھواک ش فاضلاب
ت)لوازم بھداشتی
ث)لولهک شی آب باران ساختمان