مبحث چهاردهم تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع


تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبحث چهاردهم تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

پ, 07/25/1392 - 18:22 -- admin_co


تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

مبحث چھاردھم -تأسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھویه مطبوع »١-١-١-١۴ الزامات حداقل را، که رعایت آنھا مشمول الزام قانونی است، در مورد تأسیسات مکانیکی که به منظورھای زیر در داخل ساختمان نصب شود، مقرر می دارد:

الف)گرم کردن فضاھای داخل ساختمان؛
ب )خنک کردن فضاھای د اخل ساختمان؛
پ )تعویض ھوای فضاھای داخل ساختمان؛
ت )تخلیه ھوای فضاھای داخل ساختمان؛
ث )تھیه و ذخیرهء آب گرم مصرفی.

طراحی، انتخاب مصالح و دستگاھھا، اجرای کار، تغییر، نگھداری و بھره برداری تأسیساتی که در مقرر شده است، باید طبق الزامات مندرج در این مبحث (مبحث چھاردھم -تأسیسات گرمایی، بند ١۴ تعویض ھوا و تھویه مطبوع)انجام گیرد.
١مقرر شده است، باید با -١-١- ٣این مبحث از مقررات، در چھارچوب تأسیساتی که در بند ١۴ -١-١-١٢ اھداف ایمنی، بھداشت، آسای ش، بھره دھی مناسب و صرفه اقتصادی تفسیر شود.
الزامات تأسیسات مکانیکی زیر خارج از حدود الزامات این مبحث از مقررات است:
الف)تأسیسات بھداشتی داخل ساختمان؛
ب )تأسیسات آتش نشانی داخل ساختمان؛
پ )لوله کشی گاز داخل ساختمان.

۵پیوست ھای این مبحث نباید جزئی از مقررات تلقی شوند، مگر در حدودی که در متن مقررات به -١-١-١۴
آن اشاره شده است.